Pageidavimai (0))

Taisyklės

1.Bendrosios nuostatos

1.1.Šios prekių pirkimo–pardavimo interneto parduotuvėje „hl-labs.lt“ (toliau –Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir UAB Euroamicus, valdančios interneto svetainę hl-labs.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) Parduotuvėje.

1.2.Parduotuvės veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.3.Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.

2.Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. jas akceptavęs – susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo interneto parduotuvėje hl-labs.lt taisyklėmis susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

3.Pirkėjo teisės

3.1.Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2.Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.

3.3.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą [https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ] arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu ekoroleva.7@gmail.com. (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba PVM sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 14 dienų nuo Prekių pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

3.4.Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos, nesugadintos pakuotės, nenuimtos etikėtės ir jų išvaizda iš esmės nepasikeitė. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.

3.5.Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.Pirkėjo pareigos

4.1.Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti. Duomenys turi būti tikslus ir aiškus, be trumpinių.

4.2.Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.

4.3.Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.Pardavėjo teisės

5.1.Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

5.2.Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.

5.3.Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.

5.4.Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu, nurodytą 7.3.1. punkte, nesumoka už Prekes per 3 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.

5.5.Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

5.6.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.8.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.Pardavėjo pareigos

6.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

6.2.Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6.3.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą ar nepristatymą.

6.4.Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7.Prekių kainos, apmokėjimas

7.1.Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos su PVM.

7.2.Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.

7.4.Atsiskaitydamas Parduotuvėje nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.

7.5.Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Vartotojui“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodas „Žiūrėti krepšelį“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo ID, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, Prekių pristatymo kaina, galutinė suma „viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

8.Prekių pristatymas

8.1.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui  kuo greičiau. Prekių pristatymas galimas darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio.. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti, bet Prekių pristatymo terminas negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Tokiu atveju Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie Prekių pristatymo vėlavimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.

8.2.Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.

8.3.Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, ir Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius, turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali pats priimti Prekių, jis užsakymo formoje gali nurodyti kitą asmenį, priimsiantį Prekes, o pastarasis Prekes pristačiusiam asmeniui paprašius privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

8.4.Prekių pristatymo metu Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo patikrinti Prekių kiekį ir būklę. Pastebėjus Prekių kiekio trūkumą ar Prekių įpakavimų pažeidimus, Pirkėjas privalo tai pažymėti PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) kaip pastabą. Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius PVM sąskaitoje-faktūroje (ar kitame Prekių perdavimo dokumente) be pastabų, laikoma, kad perduotų Prekių kiekis ir pakuotė yra tinkami ir Pirkėjas dėl to nebegali reikšti pretenzijų Pardavėjui.

Užsakymai yra siunčiami registruotu paštu. Prekes pristato Lietuvos paštas. Pristatymo laikas yra apytikriai 3 - 5 darbo dienos. Detalesnė informacija adresu www.post.lt Galimi vėlavimai dėl Lietuvos pašto darbo sutrikimų, pvz. šventiniu laikotarpiu. Siuntos pristatomos nurodytu adresu Lietuvos pašto darbo dienomis, darbo valandomis. Neradus siuntos gavėjo arba esant sunkesnei siuntai, paliekamas pranešimas, kad siuntą galite atsiimti artimiausiame miesto ar rajono pašto skyriuje pagal Jūsų nurodytą pristatymo adresą. Siuntimas paštu visoje Lietuvoje - NEMOKAMAS.

9.Prekių kokybės garantija

9.1. Prekėms daiktų kokybės garantijos, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.2.Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės perdavimo Pirkėjui (PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) datos.

9.3.Pardavėjas neatsako už Prekių defektus, sugadinimą, pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas Prekes saugojo, eksploatavo, įrenginėjo, instaliavo ar kitaip naudojo, nesilaikydamas Prekės aprašymo arba naudojimo/įrengimo instrukcijos. Jeigu Prekės aprašymas arba naudojimo/įrengimo instrukcija pateikiamos keliomis kalbomis, reikia vadovautis ta, kuri pateikiama lietuvių kalba.

9.4.Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realios Prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

10.Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, tačiau tik tas kurios nepatenka į negrąžinamų prekių sarašą.

10.2. Negalimas grąžinimas supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių:

10.2.1. Kokybiškos kosmetikos, parfumerijos ir higienos prekės negali būti grąžinamos;

10.3. Visas išlaidas susijusias su prekių transportavimu apmoka Pirkėjas.

10.4. Kilus ginčui dėl Prekės išvaizdos pasikeitimų ar sugadinimo (3.4. punktas), Pirkėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia Prekes ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

10.5. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Neteisminis ginčo sprendimas

Jūs galite pateikti mums rašytinę pretenziją el.p holyland.lietuva@gmail.com, kurią išnagrinėsime ne vėliau kaip per 14 dienų. Jei Jūsų netenkina hl-labs.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.Atsakomybė

11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje, pristatymo adrese ir mokėjimo pavedime pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje ar pristatymo adrese ar mokėjimo pavedime pateiktų duomenų klaidingumo arba netikslumo. Pardavėjas nėra atsakingas už dėl to kilusius padarinius.

11.2.Jeigu Pirkėjas per Parduotuvėje esančias nuorodas patenka į bet kokius kitus interneto tinklalapius ar svetaines, Pardavėjas nėra atsakingas už tuose interneto tinklalapiuose ar svetainėse esančią informaciją ir vykdomą veiklą.

11.3.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12.Informacijos siuntimas

12.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2.Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjui raštu Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu. Pirkėjas taip pat gali užduoti klausimus, teirautis, išsakyti pageidavimus ar nusiskundimus Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.Baigiamosios nuostatos

13.1.Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.2.Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Privatumo politika

1.1.UAB "Euroamicus", administruojanti elektroninę parduotuvę www.hl-labs.lt deklaruoja, jog kiekvieno asmens privatumas yra svarbus ir įsipareigoja jį saugoti. Šiame dokumente aptariamos Pardavėjo taikomos privatumo nuostatos (toliau - Privatumo nuostatos). Jos galioja visiems siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems šioje Parduotuvėje.

1.2.Šios Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Parduotuvėje (toliau - Lankytojas), veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimasi galimybe įsigyti prekes, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

1.3.Privatumo nuostatose naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo nuostatose.

1.4.Naudodamasis Parduotuve Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Privatumo nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

1.5.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje.

1.6.Lankytojui sutinkus, jo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai elektroniniu laišku pranešti Pardavėjui.

1.7.Naudojantis Parduotuve Lankytojas gali, užsiregistruoti, jei:

1.7.1.Matyti savo užsakymo būseną bei sekti jo vykdymo eigą.

1.7.2.Matyti savo užsakymo istoriją bei naudotis atmintine.

1.7.3.Paprasčiau įsigyti prekes, nes kiekvieną kartą perkant nebereikės pildyti asmeninės informacijos.

1.8.Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu. Pardavėjas asmens duomenis gali gauti:

1.8.1.Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Parduotuvėje. Lankytojas savanoriškai pateikia informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu

1.8.2.Prekės įsigijimo metu, kuomet Lankytojas privalo pateikti informacija, kuri yra reikalinga prekės pristatymui bei kitiems sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.

1.9.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją.

2.Pardavėjas renka, kaupia, sistemina, naudoja ir tvarko asmens duomenis tam, kad:

2.1.Galėtų pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.

2.2.Pardavėjas galėtų stebėti paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

2.3.Galėtų su Lankytoju susisiekti dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju.

2.4.Nemokamų sveikinimų Lankytojams siuntimui įvairiomis progomis.

2.5.Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Pardavėjui Lankytojui naudojantis Parduotuve, yra kaupiama ir saugoma tik Pardavėjo. Ši informacija gali būti perduota trečiajai šaliai tik vienu iš nurodytų atvejų:

2.5.1.Siuntų pristatymo tarnyba, kuriai bus reikalingi Jūsų duomenys pristatant prekes.

2.6.Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Parduotuvės nurodyta tvarka ir būdais.

2.7.Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pardavėjo darbuotojai.

2.7.Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą.

2.7. Pardavėjas Lankytojo perduodamą informaciją užkoduoja 128 bitų ilgio raktu naudodamas Comodo SSL sertifikatą. Tokiu būdų Lankytojo perduodami duomenys yra užšifruojami ir perduodami pašaliniams asmenims neįskaitomu būdu.

2.8.Užsiregistravusių Lankytojų duomenys yra saugomi tol, kol Lankytojas neatšaukia savo registracijos Parduotuvėje.

2.9.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

3.Neužsiregistravusių Lankytojų duomenys nėra saugomi ir po prekių pristatymo visi tokių Lankytojų duomenys yra negrįžtamai ištrinami.

3.1.Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams, jei prieš tai Lankytojas buvo pats su tuo sutikęs. Tam Lankytojas kreipiasi į Pardavėją el. paštu ekoroleva.7@gmail.com.

Telegram